ระบบกำจัดปลวกที่ดีที่สุด

ด้วยระบบเหยื่อ เนเมซิส (Nemesis)
นวัตกรรมใหม่จากออสเตเลีย

Email : homeprotect@hotmail.com

 

ชั้นตอนปฎิบัติงาน กำจัดปลวก ของห้างหุ้นสวนจำกัด โฮมโพเทค
 

รอบรู้เรื่องแมลง

 
- ปลวก
- แมลงสาบ
- แมลงวัน
- หนู
- มด
- ยุง
 

     มด

        มด  เป็นสัตว์ในวงศ ์Formicdae อันดับ Hymenoptera  มีจำนวนชนิดมากกว่า 12,000 ชนิด โดยพบมากในเขตร้อนของโลก มดมีการสร้างรังเป็นอนาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว มีการแบ่งวรรณะกันทำหน้าที่คือ วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียเป็นหมัน ทำหน้าที่หาอาหาร สร้างและซ่อมแซมรัง ปกป้องรังจากศัตรู ดูแลตัวอ่อน และงานอื่นๆ ทั่วไป เป็นวรรณะที่พบได้มากที่สุด วรรณะสืบพันธุ์ เป็นมดเพศผู้ และราชินี เพศเมีย มีหน้าที่สืบพันธุ์ เนื่องจากมดเป็นสัตว์ในวงศ์Formicidae จึงสามารถผลิตกรดมดหรือกรดฟอร์มิกได้เป็นลักษะเฉพาะของสัตว์ในวงศ์นี้

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆคือ

1. ส่วนหัว
          เป็นส่วนที่มีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ทรงเหลี่ยม ฯลฯ โดยตรงส่วนหัวนี้ ก็จะมีอวัยวะสำคัญๆไม่ว่าจะเป็น หนวดไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆของมันและรับความรู้สึก ตาเป็นรูปวงรี ใช้ในการมองเห็น (แต่ผมเคยได้ยินมาว่า มดไม่สามารถมองเห็นแสงสีแดงได้นะ)และปากที่แข็งแรงขนาดใหญ่ ไว้หาอาหารและป้องกันตัว

2. ส่วนอก
         เป็นรูปทรงกระบอกเป็นที่ตั้งของส่วนขาและปีก โดยในมดราชินีและมดเพศผู้ จะมีอกที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกติ หรือในมดบางชนิดจะมีส่วนอกที่มีหนามไว้ป้องกันตัว เช่นมดหนามกระทิงดำเป็นต้น

3. ส่วนท้อง
          เป็นส่วนท้ายสุดของมด ส่วนมากเป็นรูปร่างทรงกลม โดยมดงานส่วนใหญ่จะมีเหล็กในที่ส่วนนี้ ไว้เพื่อป้องกันตัวจาผู้บุกรุก

วรรณะของมดประกอบด้วย

1. มดงาน (WORKER) 
2. มดตัวผู้ (MALE)
3. มดตัวเมียหรือนางพญา (QUEEN)

.

1. มดงาน (WORKER) เป็นมดเพศเมีย เป็นหมัน แบ่งเป็น กลุ่ม ตามขนาด ขนาดใหญ่จะทำหน้าที่เป็นมดทหารต่อสู้ป้องกันรัง ขนาดเล็ก จะทำหน้าที่เป็นมดงานหาอาหารเลียงพลรัง ก่อสร้างรัง มดงานมีอายุยืนยาวประมาณ 4 - 7 ปี สังคมของมดกลุ่มๆ หนี่งจะมีอายุนานกว่ามนุษย์

2. มดตัวผู้ (MALE) เป็นมดมีปีก มีขนาดใหญ่ มีกล้ามเนื้อปีกที่บริเวณอกใหญ่ จะทำหน้าที่สืบพันธุ์เท่านั้น หลังจากผสมพันธุ์แล้วจะตายภายใน 1 - 2 วัน ส่วนใหญ่จะถูกฆ่าหรือทิ้งให้อดอาหารตาย เพราะไม่มีประโยชน์ในรังอีกต่อไปภายหลังผสมพันธุ์แล้ว

3. มดตัวเมีย (QUEEN) มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัง มีปีก มีหน้าที่ออกไข่เพิ่มประชากรมดเพียงอย่างเดียว ตัวอ่อนของมดจะคล้ายหนอน ไม่มีขา ตัวเล็ก ซึ่จะพัฒนา เป็นมดงาน นางพญามดจะมีชีวิตอยู่ได้นาน 1 -2 ปี จนถึง 12 - 15 ปี ในรังมดรังหนึ่งจะมีมีนางพญามดได้มากกว่า ตัว การดำรงชีวิตของมด มดกินอาหารเกือบทุกชนิด เช่น หวาน ไขมัน พืชผัก และเนื้อสัตว์ทุกชนิด มดบางชนิดมีวัฒนาการสูง สามารถดูดน้ำหวานจากต่อมน้ำหวานขอวพืชแล้วสะสมน้ำหวานไว้เป็นของมัน

 

 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม โพรเทคท์   36/63 หมู่ 3 ซ.พหลโยธิน 54/1 แยก 4 - 25 (ม.มณฑล)  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 089-6816699  โทร.02-9748709